Vyhlásenie

Dohoda o užívaní stránok www.minutymt.sk

 1. Užívaním, tzn. vstupom do internetových stránok www.minutymt.sk, uzatvárate Dohodu o užívaní stránok (ďalej len "dohoda") so spoločnosťou a Mobymedia CZ s.r.o. (Ďalej len Mobymedia), so sídlom Boženy Němcovej 710, 252 64, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel C, vložka 150103. Za akúkoľvek škodu vzniknutú užívaním týchto internetových stránok vám čitřetíosobě v dôsledku porušenia takejto dohody nenesie spoločnosť Mobymedia zodpovednosť a vy ste povinní nahradiť strane, ktorá škodu nárokuje, škodu v plnom rozsahu a výške. spoločnosť Mobymedia nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie či interpretáciu tu prezentovaných informácií.
 1. Stránky sú určené len osobám oprávněnýmpředepisovat alebo vydávanie liekov alebo zdravotnícke pomôcky (odborníci), a teda spĺňa podmienky §2a Zákona č. 40/1995 Zb. o regulácii reklamy, v platnom znení. Táto odborná sekcia nie je určená širokej verejnosti, ako ju definuje zákon 40/1995 Zb., o regulácii reklamy. Prečítajte si prosím, všetky ustanovenia dohody o užívania stránok www.minutymt.sk. Ak nespadajú do zákonom vymedzenú skupinu odborníkov alebo s niektorým z ustanovení dohody o užívaní nesúhlasíte, nie ste oprávnení sa na stránkach registrovať a spravodajstvo odoberať. Prevádzkovateľ týchto stránok nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či porušenie zákona, vyplývajúce z porušenia predchádzajúcej vety.
 1. Obsahom spravodajstvo sú informácie určené pre odbornú verejnosť. Obsahom spravodajstvo sú odborné informácie, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Stránka je databázou podľa § 88 zákona 121/2000 Zb., O práve autorskom. Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom patria ich autorom či vykonávateľom takýchto autorských práv a prevádzkovateľovi databázy podľa zákona.
 1. Všetky reklamné a propagačné informácie sú určené iba odborníkom. Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách sú viditeľne odlíšené od nereklamného obsahu a sú plne v súlade so zákonom č. 40/1995 Zb. o regulácii reklamy v platnom znení.
 1. Zpravodajství obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost Mobymedia v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
 1. Spravodajstvo obsahuje aj odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. spoločnosť Mobymedia v žiadnom rozsahu neručí za obsah týchto odkazovaných stránok.
 1. Spoločnosť Mobymedia si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu odbornej sekcie a k zmenám užívania stránok bude vždy pripojený dátum zmeny.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby je prísne regulované a podlieha režimu, ktorý stanovujú zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov) (ďalej len „GDPR“).

Riadnym vyplnením elektronického formulára na internetovej stránke www.minutmt.sk spolu so zakliknutím políčka na udelenie súhlasu a odoslaním predmetného formulára ako dotknutá osoba udelíte vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov obsiahnutých v predmetnom formulári spoločnosti Mobymedia CZ s.r.o. so sídlom Boženy Němcové 710, 252 64, Česká republika, IČO 28871138, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestkým súdom Praha, oddiel C, vložka č. 150103, ktorá bude Vaše osobné údaje spracúvať na účel a v rozsahu uvedenom v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov“.

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

  Osobné údaje Vás ako dotknutej osoby bude spracúvať spoločnosť Mobymedia CZ s.r.o. so sídlom Boženy Němcové 710, 252 64, Česká republika, IČO 28871138, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestkým súdom Praha, oddiel C, vložka č. 150103 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá sa bude považovať za prevádzkovateľa informačného systému. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na adrese jeho sídla alebo emailom na dpo@mobymedia.cz.

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

  Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa je nasledovný: registrácia užívateľov Portálu na účely riadneho využívania služieb poskytovaných týmto Portálom, vrátane prijímania odborných informácií.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou, počas ktorej sa dotknutá osoba prihlasuje na Portál a/alebo využíva jeho služby a po dobu 7 rokov od posledného prihlásenia dotknutej osoby na Portál a/alebo posledného využitia jeho služby.

 1. Poskytovanie osobných údajov príjemcom

  Prevádzkovateľ môže spracúvaním osobných údajov poveriť sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby príjemcom, ktorými sú poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia právnych, daňových a účtovných služieb, zmluvní partneri Prevádzkovateľa a subjekty, ktoré spolupracujú s Prevádzkovateľom pri zabezpečovaní výkonu činnosti Prevádzkovateľa v rozsahu jeho predmetu činnosti a účelu, na ktorý bol zriadený.

 1. Zverejnenie osobných údajov

  Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zverejňuje výlučne v rozsahu svojich zákonných povinností. Nad rámec zákonných povinností Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby môže zverejniť iba v takom prípade, ak o tom vopred dotknutú osobu upovedomí a vyžiada si na zverejnenie jej súhlas.

 1. Informácia o povinnosti poskytovať osobné údaje

  Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

  Ak dotknutá osoba súhlas neudelí, nebude možné zabezpečiť jej plný prístup na Portál a využívanie služieb, ktoré predmetný Portál poskytuje.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

  Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

  Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb medzinárodnej organizácii a ani do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 1. Bezpečnosť

  Na zabezpečenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracúvania a ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sleduje aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby

  V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR si dotknutá osoba môže uplatňovať nasledovné práva:

  1. právo, aby jej boli poskytnuté nasledovné údaje: identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje, informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom kde boli sprístupnené,
  2. právo, aby jej boli poskytnuté informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
  3. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, právo získať prístup k jej spracúvaným osobným údajom a právo, aby jej poskytovateľ predmetné osobné údaje poskytol, vrátane informácie o:
   • účele spracúvania osobných údajov,
   • kategórii spracúvaných osobných údajov,
   • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
   • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
   • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
   • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
   • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
   • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov,
   • primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
  4. právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  5. právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
  6. právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz jej osobných údajov ak
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
  7. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak
   • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku alebo
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
  8. právo, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, vrátane práva preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak,
   • sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a
   • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
  9. právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
  10. právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
  11. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania), ktoré sa jej týkajú, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,
  12. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, pričom dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk), na ktorý sa môže dotknutá osoba obrátiť za účelom zistenia, či došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov.
  13. m. právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
  14. právo na to, aby jej bolo bez zbytočného odkladu oznámené porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

  V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi alebo v prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom prosím kontaktujte spoločnosť Mobymedia CZ s.r.o. so sídlom Boženy Němcové 710, 252 64, Česká republika, emailom na dpo@mobymedia.cz.